Text Box:      ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

งานประชาสัมพันธ์  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 
 

 

 


วันที่ 08/08/2550 16:01:13   

วางมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระยะเร่งด่วนและระยะยาว

 

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ว่า จากที่เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ที่ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เจรจากับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ชะลอการบังคับคดีหนี้สินเกษตรกร เพราะขณะนี้ยังมีการฟ้องบังคับหนี้สินเกษตร การยึดทรัพย์และการขายทอดตลาดจำนวนมาก พล.อ.สุรยุทธ์ จึงลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม

โดยคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ประกอบด้วย ตนเป็นประธาน มีนายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกร ร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 15 วัน

จากการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ปัญหาหนี้สิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมวางมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยมาตรการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน คือ การตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์ มีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกรและคัดกรองเรื่องก่อนนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมวางระบบการดำเนินงานโดยมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรมบังคับคดี เกษตรกร และเจ้าหนี้ร่วมวางแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้ความสำคัญที่ลูกหนี้ ซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นหลัก ไม่ใช่มูลหนี้ รวมถึงการทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นหนี้ของ ธ.ก.ส. ก็จะให้หยุดบังคับหนี้ไปก่อน หากเป็นธนาคารพาณิชย์ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เจรจา ส่วนสหกรณ์การเกษตรได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้เจรจา

มาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวจะให้จังหวัดเป็นกลไกในการแก้ปัญหา มีการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรให้ผู้ยากจนระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยเพิ่มองค์ประกอบคือ อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งตัวแทนภาคอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันที พร้อมรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 10 สิงหาคมนี้


ผู้สื่อข่าว ..... รีไรต์